Parameters

Beschrijving van de parameters

De meest courante manier om tijdsbudgetgegevens voor te stellen, is door gebruik te maken van drie parameters:

  • De duur per respondent (dpr): dit is de gemiddelde tijd besteed aan een bepaalde activiteit in een gegeven tijdsperiode, berekend voor alle deelnemers aan het onderzoek (respondenten). 
  • De participatiegraad (part.): dit is het percentage respondenten dat een bepaalde activiteit gesteld heeft in een gegeven tijdsperiode.
  • De duur per participant (dpp): dit is de gemiddelde tijd besteed aan een bepaalde activiteit in een gegeven tijdsperiode, berekend voor alle participanten aan de activiteit.Deze drie parameters zijn niet onafhankelijk van elkaar.

De duur per respondent is het product van de duur perparticipant en de participatiegraad (percentage uitgedrukt als een getaltussen 0 en 1):

 

Duur per respondent = duur per participant x participatiegraad

 

Een voorbeeld kan de interpretatie van deze parameters verduidelijken: Op een weekdag besteden de deelnemers aan het onderzoek gemiddeld 3u35’ aan de activiteit ‘werk’ (= duur per respondent).

Niet alle deelnemers aan het onderzoek hebben echter gewerkt op de weekdagen dat ze hun dagboekjes bijhielden. 60,24% van de 16 tot 75-jarigen heeft effectief de activiteit ‘werk’ gesteld op de geregistreerde weekdagen (= participatiegraad).

De respondenten die effectief gewerkt hebben op degeregistreerde weekdagen, besteden gemiddeld 5u57’ aan de activiteit ‘arbeid' opeen weekdag (= duur per participant).

 

Duur per respondent = duur per participant x participatiegraad

3u35’ = 5u57’ x 60,24%